TURKON LOJİSTİK A.Ş. ETİK KURALLAR VE ÇALIŞMA İLKELERİ

1- AMAÇ

Etik Kurallar; Turkon Lojistik A.Ş., çalışanlarının görevlerini yerine getirirken uymaları gereken ilkeleri prensipleri ve çalışma düzenine ilişkin esasları içermektedir. Bu ilkelerin amacı çalışanlar, müşteriler. tedarikçiler, kamu idareleri ve kurumumuz arasında doğabilecek her türlü anlaşmazlık ve çıkar çatışmasını engellemektir.

Esasında etik Kurallar doğruluk, dürüstlük, ahlak gibi temel insani ölçülerden olup, bireysel toplumsal ve diğer bütün sosyal ilişkilerin temelini oluşturur. Bu kurallara aykırı tutum ve davranışlar kabul edilemez.

1-1 ÇALIŞANLARLA İLİŞKİLERDE TEMEL PRENSİPLER

1.1.a - İşe alma ve istihdamda ölçü olarak, işe uygunluk ehliyet ve liyakat vasıflarını aramak, herhangi bir ayrım yapmadan fırsat eşitliği sağlamak, Bunu yaparken şirketimizi ileriye götürecek nitelikli ve çalışkan gençleri ve deneyimli profesyonelleri şirketimize kazandırmak,

1.1.b - Çalışanların eğitilmesi, yönlendirilmesi ve geliştirilmesi için imkan ve fırsat eşitliği sağlamak,

1.1.c - Adil ve rekabetçi ücret politikaları, etkin ve objektif performans değerlendirme sistem ve uygulamaları ile başarıyı ödüllendirmek, motivasyonu ve şirkete olan bağlılığı artırmak.

1.1.d - Çalışanlara İşbirliği ve dayanışmanın en önemli unsur olduğu şeffaf ve karşılıklı saygıyı teşvik eden temiz, sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarını sağlamak,

1.1.e - Çalışanlar ile ilgili özel bilgileri, hukuki zorunluluk dışında, çalışanın izni ve bilgisi olmadan üçüncü kişilerle asla paylaşmamak,

1.1.f - Çalışanlar ile paylaşılacak olan ve/veya Sözleşme’nin ifası sırasında edinilen/edinilecek ve 6698 sayılı Kişisel Verilen Korunması Hakkında Kanun ve ilgili sair yasalar kapsamında Kişisel Veri ve Özel Nitelikli Kişisel Veri olarak tanımlanan her türlü verinin ancak ve sadece İşveren ile arasındaki Sözleşme’nin ifası kapsamında kullanmak, işbu verileri, sözleşme ile izin verilen ve aktarım şartlarını taşıyan haller hariç olmak üzere hiçbir şekilde üçüncü kişi ya da kurumlara aktarmamak veya başka bir amaçla başka bir sözleşme ilişkisinde veya sair ticari olsun veya olmasın herhangi bir faaliyette kullanmamak,

1.1.g – Çalışanlar evrensel ve temel insan haklarına saygılı davranırlar, Bu haklar bütün insanların özgür doğduğu, haysiyet ve hakları bakımından eşit olduğu anlayışına dayanır. İnsanlar, akıl, irade ve vicdana sahiptirler ve bu özellikleriyle doğuştan sahip oldukları temel insani haklara sahiptirler. Turkon Lojistik A.Ş. çalışanları temel insan haklarını daima gözetir ve üstün tutarlar.

1.1.h - Çalışanlar temel hayvan haklarını gözetirler, hayvanların başta yaşam hakları olmak üzere, barınmaları, gözetimleri, kötü muameleden uzak tutulması, yaşam ortamlarının korunması, sağlık ve güvenliklerinin sağlanması konularında hassas ve yükümlüdürler.

1.1.i – Çalışanlar, çalışma alanları içerisinde çevre ve doğanın düzenini bozmazlar, insan hayatının temel yaşam destek üniteleri olan temiz suya. havaya, toprağa, floraya ve diğer doğal kaynaklara zarar vermezler aksine bunları mümkün olduğunca ve gerekirse yatırım önererek koruyucu tedbirler alınmasında gerekli hassasiyeti gösterirler.

1-2 PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLERDE TEMEL PRENSİPLER

1.2.a - Pay sahiplerinin yasalarla belirlenmiş her türlü hak ve çıkarlarını korumak,

1.2.b - Pay sahiplerinin sağladığı kaynakların karşılığı olarak değer yaratılması için azami çabayı göstermek, oluşan karı mali mevzuata uygun şekilde pay sahiplerine dağıtmak ya da yatırıma dönüştürmek.

1.2.c - Pay sahiplerine ve kamuya, şirketlerle ilgili olarak, açıklanması gereken hususların tam, zamanında ve doğru bir şekilde duyurulmasını sağlamak,

1.2.d - Tarafımıza emanet edilen şirket kaynaklarını güven ve dürüstlük ilkelerinden ayrılmaksızın yönetilmesini sağlamak, optimum verimlilik ve sürdürülebilir büyüme ve karlılığı hedef almak

2 - ÇALIŞANLAR

2.1 ÇALIŞANLARIN UYMASI GEREKEN ETİK DAVRANIŞ KURALLAR

2.1.a - Kanunlara daima uymak

2.1.b - Temel ahlaki ve insani değerler çerçevesinde görevlerini yerine getirmek, Şirketin saygınlığını zedeleyecek her türlü kişisel davranış ve tutumdan kaçınmak. 

2.1.c - Her ne amaçla olursa olsun kişi ve kuruluşlardan hiçbir şekilde haksız kazanç sağlamamak, rüşvet almamak ve vermemek, bu nevi hareketlerin yapılmasını bilgisi olduğu ölçüde engellemek, her türlü yolsuzlukla mücadeleyi hayatının temel bir prensibi olarak benimsemek ve buna göre hareket etmek.

2.1.d - Yapılan görevlerde, iş etiği kurallarına azami dikkat etmek, bu kapsamda diğer çalışanların işlerini gereği gibi yerine getirmelerini engelleyecek davranışlarda bulunmamak, iş ahengini bozmamak

2.1.e - Açıkça yetkilendirilmedikçe şirketi taahhüt altında bırakacak bir davranışta, beyanda ya da yazışmada bulunmamak,

2.1.f - Şirketin tüm maddi ve gayri maddi varlıklarına şahsi malı gibi özen göstermek, bunları olası kayıp, zarar, yanlış kullanım, suiistimal, hırsızlık ve sabotajlara karşı korumak,

2.1.g - Parasal değeri olsun veya olmasın, siyasi sosyal aktiviteler için mesai zamanını ve şirket kaynaklarını izinsiz olarak asla kullanmamak.

2.1.h - Her zaman iş ortamına uygun, sade ve şık olmak, kurumun ciddiyeti ile bağdaşmayacak ve siyasi görüşü ifade eden giysiler giymekten mutlak suretle kaçınmak. 

2.1.i - Kurumda, kadın-erkek eşitliğine, saygısına ve genel ahlaki davranışlara aykırı bir tutum içinde olmamak 

2.1.j - Turkon Lojistik A.Ş., siyasi partiler, politikacılar ya da siyasi adaylara bağış yapmaz. Bu konularda işyerlerinin sınırları içerisinde gösteri, propaganda ve benzeri maksatlı faaliyetlere izin verilmez. Şirket kaynakları (araç, bilgisayar, e-posta gibi) siyasi amaçlı faaliyetlere tahsis edilemez. Şirketi temsilen herhangi bir sivil toplum kuruluşuna üyelik ve çalışmalarına katılım Şirket bilgisi dahilinde gerçekleştirilebilir.

2.1.k - Turkon Lojistik A.Ş. ve çalışanları olarak Şirketin tüm ilişkilerinde saygılı ve düşünceli davranma, tavır, davranış ve dış görünüm, Şirket içi hiyerarşinin sağlanması, çalışma arkadaşları ile bilgi paylaşımı– devir/teslim yükümlülüğü, fırsat eşitliği konularında uygunluğun sağlanması hususunda azami gayret gösterilmelidir.

2.1.l - Çalışanlar, Turkon Lojistik A.Ş. etik Davranış Kuralları’ nın ya da şirketin tabi olduğu yasa ve mevzuatın ihlal edildiğini öğrenir veya şüphelenirlerse bunu derhal İç Kontrol müdürlüğü’ ne iletmekle yükümlüdürler. kurulan e-mail ya da telefon hattına bildirim yapılacak. Bu bildirimi yapan çalışanın kimliği kesinlikle gizli tutulacaktır.

2.3 ÇIKAR ÇATIŞMASINDAN KAÇINMAK

2.3.a - Çıkar çatışması; çalışanların görevlerini tarafsız bir şekilde icra etmelerini etkileyen ya da etkileyebilecek şekilde kendilerine, yakınlarına, arkadaşlarına ya da ilişkide bulunduğu kişi ya da kuruluşlara sağlanan her türlü maddi ya da benzeri bir şahsi çıkara sahip olmaları halini ifade eder. Bu itibarla Turkon Lojistik A.Ş. çalışanları;

2.3.b - Zaman ve emeğini kurum için kullanır, çıkar çatışması yaratacak başka bir sorumluluk üstlenmez ve Turkon Lojistik dışında bir başka gerçek veya tüzel kişi nezdinde çalışmazlar.

2.3.c - Ünvan ve yetkilerinden faydalanarak, kendisi, yakınları veya üçüncü kişiler lehine haksız menfaat sağlamazlar Kendileri veya yakınları lehine çıkar çatışması ya da bu izlenimi yaratacak durumlara sebebiyet vermekten kaçınır, kendilerinin veya yakınlarının menfaatlerini ilgilendiren konularda karar sürecinde yer almazlar.

2.3.d - Kendi karar ve rızalarını etkileyecek veya çıkar çatışması yaratabilecek hediye veya çıkar tekliflerine izin vermezler maddi kıymeti olmayan sembolik ( çikolata, takvim, ajanda, vb) hediyelerin dışında asla para ya da paraya çevrilebilir hediye kabul etmezler ve muhataplarına vermezler.

2.3.e - Çalışanlarımız, her ne suretle olursa olsun görevlerinin uygulanması sırasında veya bu görevleri ile ilişkili olarak müşterileri ve tedarikçileri ile kişisel hiç bir finansal ilişkiye girmez, iş ilişkilerini kullanarak kişisel çıkar sağlamazlar. Asla borç para almaz, kefalet ilişkisi içine girmezler.

2.3.f - İş ilişkisi içerisinde bulunulan veya bulunulma potansiyeli taşıyan kişi veya kurumların gerçekleştirdiği genel katılıma açık ve karar almada etkileyici olan veya öyle algılanabilecek konferans, tanıtım etkinlikleri, seminerler, sportif faaliyetler, yurt içi/dışı geziler, vb. davetlere katılım İcra kurulu üyesi, Genel Müdür, Direktör onayına tabidir.

2.3.g - Yapılacak kişisel yatırımlarda, mevcut çalışılan kurumla çıkar çatışması durumuna düşmemeye özen gösterirler. Yapılacak kişisel yatırımların, Turkon Lojistik A.Ş.’taki görevini yapmasına zaman ve dikkat verme açısından engel olmamasına özen gösterir ve ana görevlere odaklanmayı önleyen bu gibi durumların gerçekleşmesinden kaçınırlar.

2.3.h - Çalışanlarımızın şirketteki görevinden ayrıldıktan sonra kendisi bizzat şirket kurarak ya da başka bir şirkete ortağı ya da yöneticisi olarak şirketimizde tedarikçilik, yüklenicilik, danışmanlık, veya benzeri şekillerde iş yapmaları, olumsuz algı oluşturabilecek, dikkat edilmesi gereken çok önemli bir husustur. Böyle bir sürecin öncesi ya da sonrasında Şirket menfaatleri çerçevesinde hareket edilmesi, ahlaki ve etik kurallara riayet edilmesi, süreç öncesi ve sonrasında çıkar çatışmalarına izin verilmemesi gereklidir.

2.3.i - Şirketten ayrılmış bir çalışanın tekrar istihdam edilmesi durumunda Etik Davranış Kuralları ve uygulama prensiplerine aykırılık sebebiyle ilişiğinin kesilmemiş olması şartı aranır.

2.4 YOLSUZLUKLA MÜCADELE

2.4.a - Turkon Lojistik A.Ş. suistimale rüşvete ve yolsuzluğun her türlüsüne karşıdır. şirketimiz rüşvet ve yolsuzlukla mücadele konusunda son derece duyarlı ve titizdir. Tüm çalışanlarımız, yolsuzlukla mücadele kurallarına ve ilgili mevzuata ve yasalara uymakla yükümlüdür.

3. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

3.1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURALLARINA UYUM

3.1.a - Şirketimiz, işyerinde ve işbaşında, işçi sağlığı ve iş güvenliğini tam anlamıyla sağlamayı hedeflemiştir. Çalışanlar bu amaçla konulan kural ve talimatlara mutlak surette uyarlar, ve gerekli önlemleri alırlar. İş sağlığı ve güvenliği iyileştirme etkinliklerini tüm çalışanların ortak sorumluluğu olarak kabul ederler.

3.1.b - Çalışanlar, işyeri ve/veya işçiler bakımından tehlike arz eden veya yasa dışı nitelikteki hiç bir eşya ya da maddeyi işyerinde bulundurmayacaklardır.

3.1.c - Çalışanlar; geçerli bir doktor raporuna istinaden bulundurulanlar hariç, işyerinde uyuşturucu, bağımlılık yapıcı, akli veya fiziksel faaliyetler kısıtlayıcı ya da ortadan kaldırıcı maddeleri asla bulundurmayacaklardır.

4. İLETİŞİM KURALLARI VE İLETİŞİM KANALLARININ KULLANIMI

4.1 E-POSTA VE SOSYAL MEDYA KULLANIMLARI İLE İLGİLİ KURALLAR

4.1.a - Bütün e-postalar, yasal kayıt olarak kabul edilebileceği düşünülerek oluşturulmalı ve profesyonel bir ifade ile yazılmalıdır. E-posta ile kurulan iletişim etik kurallara uygun olmalı ve yanıt mesajlar gönderilmeden önce dikkatlice gözden geçirilmelidir.
Gizli bilginin internet aracılığı ile iletilmesi gerekiyorsa, güvenli (şifrelenmiş) e-posta olanağı kullanılarak gönderilmelidir. Sistem kapasitesini olumsuz etkileyecek; iş ile ilgili olmayan, ses görüntü içeren ekli dosyalar aktarılmamalıdır.

4.1.b - Şirket tarafından sağlanmayan veya kontrol edilmeyen sosyal medya kanallarında, kamuya açık forum, kişisel, blog, sosyal medya hesaplarında, web üzerinde ve mobil uygulamalar dahil her türlü platformda iletişim ve paylaşımda bulunmazlar.

4.1.c - Turkon Lojistik A.Ş., çalışanlarına tahsis ettiği e-posta, bilgisayar dosyaları ya da sistemlerinin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını izleme hakkını saklı tutar.

4.2 MEDYA ARAŞTIRMALARI VE RÖPORTAJ TALEPLERİ; İLETİŞİM KURALLARI

4.2.a - Çalışanlar, Turkon Lojistik A.Ş.’nin basınla ilişkilerinde kurumla ilgili, herhangi olumsuz değerlendirmeye yol açabilecek durumlardan ve kurumun güven, saygınlık ve istikrarına zarar verebilecek ya da haksız rekabet oluşturabilecek uygulama ve davranışlardan kaçınmalıdırlar.

4.2.b - Medyada (gazete, dergi, televizyon, internet v.s.) kullanılacak her türlü röportaj veya açıklama talepleri mutlaka Şirket üst yönetimi tarafından koordine edilip cevaplandırılacaktır. Çalışanlar, üst yönetimin izni olmadan şirketle ilgili konularda, yazılı, sözlü, görsel basına hiçbir açıklama yapamaz. Kongre, konferans, seminer gibi başkaları tarafından tertip edilen toplantılarda konuşulması, tebliğ sunulması veya panelist olunması için, üst yönetimin yazılı onayı gerekir. Keza onaysız olarak ve şirketteki unvanlar kullanılarak, makale, yazı ve ya resim hazırlanamaz

4.2.c - Yazılı veya sözlü her türlü iletişim, profesyonel bir biçimde ve etik kurallarımıza uygun olacak şekilde yapılmalıdır. Söylediklerimiz, yazdıklarımız ve yaptıklarımız Turkon Lojistik A.Ş.’ nin değer ve beklentilerini açıkça yansıtmalıdır. Bu politika, sesli mesajlar, e-postalar, resmi notlar ve raporlar dahil olmak üzere her türlü iletişim çeşidi için geçerlidir.